Salgs,- og leveringsbetingelser

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Atlas Grafisk ApS (i det følgende AG) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

 

§ 1 TILBUD OG AFTALE

Pkt. 1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
Pkt. 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af AG.
Pkt. 1.3 I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når AG har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
Pkt. 1.4 Har bestilleren anmodet AG om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er AG berettiget til at få dette arbejde betalt.

 

§ 2 PRIS

Pkt. 2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.
Pkt. 2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er AG berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. AG forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er AG berettiget til at kræve betaling for:
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet AG, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde:
Pkt. 2.6 Priser er beregnet på grundlag af modtagelse af papir i vinkelskåret, opstødt tilstand med tydelig angivelse af anlæg og med ubeskadigede kanter. For ark, som klæber sammen, beregnes ekstra.
Pkt. 2.7 Eventuelle fejl i de trykte oplag, der forårsager produktionsstop hos AG, berettiger AG til betaling for den tabte produktionstid og andet tab.

 

§ 3 LEVERING

Pkt. 3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
• Bestillerens handling eller undladelse
• Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
• I øvrigt enhver omstændighed som AG ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
Pkt. 3.2 Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Pkt. 3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af AGs leveringsforpligtelser fordyres, er AG forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af AG beregnede merpris.
Pkt. 3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer AG leveringstidspunktet.

 

§ 4 BETALING

Pkt. 4.1 Betaling skal ske senest ved levering.
Pkt. 4.2 Leverandøren beregner sig 1,2 % pr. løbende måned i morarente ved forsinket betaling. AG beregner sig tillige kr. 100,- pr. skriftlig betalingspåmindelse.

 

§ 5 EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

Pkt. 5.1 Ophavsretten til de af AG udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører AG og må ikke uden AGs god kendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5.2 Hvad AG har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er AGs ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5.3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

 

§ 6 FORSINKELSE

Pkt. 6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

§ 7 MANGLER

Pkt. 7.1 AG har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
Pkt. 7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7.3 AG har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7.4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. AG er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
Pkt. 7.5 AG hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
Pkt. 7.6 AG er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet AG nøjagtig instruktion om disses placering.
Pkt. 7.7 AG giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

§ 8 ERSTATNINGSANSVAR

Ansvar
Pkt. 8.1 AG er ikke erstatningsansvarlig over for sine medkontrahenter, medmindre AG handler forsætligt eller groft uagtsomt.
Pkt. 8.2 AG er på intet tidspunkt og uanset årsag erstatningsansvarlig for bestillerens driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Produktansvar
Pkt. 8.3 For produktansvar er AG ansvarlig i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale.
Pkt. 8.4 AG fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Supplerende
Pkt. 8.5 Uanset modstridende vilkår i betingelserne anses AG som erstatningsansvarlig, såfremt det godtgøres, at skaden eller tabet skyldes AGs og dennes ansattes forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

Pkt. 8.6 I den udstrækning AG måtte blive pålagt produktansvar over for en tredje-mand, er bestilleren forpligtet til at holde AG skadesløs i samme omfang, som AGs ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.
Pkt. 8.7 AG er på intet tidspunkt og uanset årsag ansvarlig for bestillerens drifts-tab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre AG eller dennes ansatte har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Tillægsbetingelser for behandling og bearbejdning
Pkt. 8.8 Uanset pkt. 8.1-8.7 er AG dog erstatningsansvarlig for skade og tab, uanset om kravet er baseret på erstatning i eller uden for kontrakt, herunder produktansvar, efter dansk rets almindelige erstatningsregler for krav i relation til skade eller tab på det produkt, som AG behandler og bearbejder.
Pkt. 8.9 AGs samlede omkostninger, herunder for erstatning og evt. øvrige misligholdelsesbeføjelser, kan dog ikke overstige værdien af et slutprodukt, og AG er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre AGs handling er sket med forsæt eller grov uagtsomhed.

Ovennævnte tillægsbetingelser kan overvejes af leverandører, der har tegnet forsikringsdækning for behandling og bearbejdning samt ingrediens- og komponentdækning. Løsningen bør alene anvendes, såfremt man ønsker at fraskrive sig ethvert erstatningsansvar vedrørende forsinkelser, mangler, mv., men samtidig ønsker at gøre brug af sin forsikring i relation til beskadigelse af materialer, som er leveret af bestilleren, og som skal behandles eller bearbejdes i henhold til parternes aftale.

Tredjemands rettigheder
Pkt. 8.10 AG har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pkt. 8.11 Hvis AG er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde AG skadesløs herfor. Dette gælder endvidere i tilfælde, hvor AG på uagtsom måde selv vælger at benytte tredjemands beskyttede rettigheder.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde
Pkt. 8.12 AG betaler ikke dekort eller erstatning for eventuelt manglende eksemplarer forårsaget af utilstrækkelige indstillingsark til AG.

Følgende procentsatser angives til vejledning om tilstrækkelige indstillingsark:
– Oplag over 1.000 eksemplarer 8,0 %
– Oplag over 2.000 eksemplarer 7,0 %
– Oplag over 5.000 eksemplarer 5,0 %
– Oplag over 10.000 eksemplarer 4,0 %
– Oplag over 20.000 eksemplarer 3,5 %

Ved beregning af indstillingsark må der desuden tages hensyn til papirkvaliteten, trykkets beskaffenhed, om arbejdet udføres som håndarbejde eller på maskine, samt hvor mange discipliner tryksagen skal gennemgå, hvilke forhold alle kan medføre, at der må leveres yderligere indstillingsark end forudsat. Ved dellevering skal der derimod beregnes en højere spildprocent.
Pkt. 8.13 AG er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed.
Pkt. 8.14 AG er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.
Pkt. 8.15 AG kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt AG ikke modtager trykark med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bøger, plancher, omslag og smudsomslag.
Pkt. 8.16 I tilfælde, hvor AG påtager sig leveringen af færdiggjorte varer til bestillerens kunder, er AG ikke ansvarlig for eventulle fejlekspeditioner. Bestilleren må desuden selv kontrollere, at leveringsoplysninger mv. opgives korrekt til AG.

Tillægsbetingelser for reproydelser
Pkt. 8.17 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er leverandøren ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig til at levere nye, rettede trykforme.

 

§ 9 UNDERLEVERANDØRER

Pkt. 9.1 AG er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

§ 10 PERIODISKE SKRIFTER/VEDVARENDE KONTRAKTARBEJDE

Pkt. 10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Pkt. 11.1 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i København og bedømmes efter dansk lovgivning.